Tarptautinių ryšių skyrius

Pagrindinis tikslas – tarptautinių ryšių vystymas, koordinavimas bei plėtojimas su kitomis užsienio institucijomis, įgyvendinant tarptautines programas bei tarptautinius projektus.

Veiklos kryptys:

• kolegijos tarptautinių ryšių inicijavimas, plėtra bei administravimas;
• tarptautinių programų bei vykdomų/vyksiančių tarptautinių projektų įgyvendinimui reikiamų finansinių išteklių paieška;
• LLP-ERASMUS programos įgyvendinimas;
• bendradarbiavimas su kolegijos akademine bendruomene, įgyvendinant bei koordinuojant tarptautinius projektus;
• studijų prieinamumas užsienio studentams;
• informacijos sklaida.

Funkcijos:

• kolegijos akademinės bendruomenės informavimas apie studijas, stažuotes, stipendijas, mokslines programas bei vykdomus/vyksiančius projektus ir jų naudą bendruomenei;
• kolegijos akademinės bendruomenės konsultavimas tarptautinio bendradarbiavimo, vykdomų/vyksiančių tarptautinių projektų įgyvendinimo klausimais bei paruošimas įgyvendinant mainų programas;
• rinkimas, kaupimas bei lyginamųjų analizių apie kolegijos darbuotojų bei studentų mainus, vykdomus/vyksiančius projektus ar kitokią tarptautinių ryšių skyriaus vykdomą veiklą atlikimas;
• studentų mainų organizavimas ir vykdymas pagal LLP-ERASMUS programą;
• studentų praktikų organizavimas ir vykdymas pagal LLP-ERASMUS programą;
• dėstytojų mainų organizavimas ir vykdymas pagal LLP-ERASMUS programą;
• administracijos darbuotojų mainų organizavimas ir vykdymas pagal LLP-ERASMUS programą;
• atvykstančių užsienio studentų bei dėstytojų konsultavimas studijų, gyvenimo Lietuvoje, socialinės bei kultūrinės integracijos į kolegijos akademinę bendruomenę klausimais. Visokeriopa pagalba įsikurti, adaptuotis, pažinti šalies kultūrinį gyvenimą bei vertybes;
• studijų programos, atveriančios galimybes užsienio studentams studijuoti kolegijoje, plėtojimas bendradarbiaujant su kolegijos akademiniais skyriais; 
• užsienio institucijų informavimas apie vykdomus naujus tarptautinius projektus ar programas, skirtas užsienio akademinei bendruomenei.