Studentų mainai

Studentų mainai
Tai dalinės studijos Europos aukštosiose mokyklose, vykdomos pagal Lifelong Learning-Erasmus programą. Studijuodamas pasirinktus studijų dalykus užsienyje pagal Erasmus programą, studentas taip pat turi puikią galimybę įgyti kalbinės bei kultūrinės patirties.

Kas gali pretenduoti į Erasmus mainų programą?
Į Erasmus mainų programą gali pretenduoti Vilniaus kooperacijos kolegijos dieninio skyriaus studentai, baigę pirmąjį pagrindinių studijų kursą.

Atrankos kriterijai:
Akademinis pažangumas – apskaičiuojamas visų įvertinimų, gautų studijų metu, vidurkis (studentas, dalyvaujantis Erasmus atrankos konkurse, turi pristatyti savo elektroninį dienyną, pasirašytą studijų skyriaus vedėjos). Studentai, dalyvaujantys atrankoje neturėtų turėti akademinių įsiskolinimų, o jų akademinis vidurkis turėtų siekti 8 balus.
Anglų kalbos žinios – atrankos metu studentas laiko anglų kalbos testą raštu; atrankos posėdžio metu studentai kviečiami pokalbiui anglų kalba.
Studento motyvacija studijoms - nors Erasmus programa suteikia galimybes ne tik studijuoti, bet ir keliauti, kandidatai Erasmus studijoms neturėtų pamiršti pagrindinio mainų tikslo - studijų, todėl turi turėti užtikrintą motyvaciją įgyti žinių bei įgūdžių.
Studento aktyvumas kolegijoje.
Finansinių bei akademinių įsipareigojimų neturėjimas.
 
Kada vyksta atranka?
Studentų mainų programos atranka yra skelbiama kiekvienų mokslo metų rudens bei pavasario semestrų metu. Sekite skelbimus tinklalapyje bei informaciniuose stenduose kolegijos patalpose. Kandidatų atranką vykdo Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus paskirta tarptautinių mainų komisija.

Atrankos procesas:
Norintieji dalyvauti Erasmus mainų programos atrankoje, turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Erasmus kandidato paraišką;
  • motyvacinį laišką anglų kalba (laiške būtinai turi atsispindėti argumentavimas, kodėl nori studijuoti pasirinktose aukštosiose mokyklose. Užsienio partnerių sąrašą rasite čia);
  • studento pažymėjimo kopiją.
  • akademinę pažymą apie studijų rezultatus.
Visus dokumentus reikia pristatyti į 12kab. arba
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių skyriaus veiklos koordinatorę Vaidą Berulytę elektroniniu paštu: vaida@vkk.lt

Informacija atrinktiems Erasmus studentams

Studijoms užsienyje reikalingų dokumentų pildymas
 
Pirma, kiekvienas studijoms užsienio aukštojo mokslo institucijose atrinktas studentas, pirmiausia turėtų užpildyti institucijos, į kurią yra siunčiamas, paraišką (angl. Application Form). Kiekviena institucija turi skirtingas paraiškos formas, todėl jas reikia susirasti institucijos internetiniame tinklapyje (partnerinių institucijų interneto svetainių adresus rasite čia). Užpildytą paraišką reikia pristatyti į 12kab. Kai kuriose institucijose paraiškos pildomos internete. Svarbu atkreipti dėmesį į paraiškų teikimo terminus ir nevėluoti.
 
Antra, studijų sutarties (angl. Learning Agreement) pildymas: iš institucijos siūlomų Erasmus studijų semestro dalykų sąrašo reikia pasirinkti tuos dalykus, kurie geriausiai atitinka to semestro Vilniaus kooperacijos kolegijoje dėstomus dalykus. Reikalinga pasirinkti ne mažiau 30 ECTS kreditų. Pasirinktus dalykus būtina suderinti su katedros vedėja tam, kad kuo daugiau dalykų būtų įskaitomi grįžus. Užpildytą sutartį turi pasirašyti katedros vedėja (angl. Departmental Coordinator), tuomet ją reikia pristatyti į Tarptautinių ryšių skyrių. Sutartis bus išsiunčiama institucijai.
 
Kai priimanti institucija atsiunčia priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance / Confirmation Letter), Tarptautinių ryšių skyrius parengia Finansinę Erasmus dotacijos sutartį. Sutarčiai parengti, reikalinga pateikti šią informaciją. Studentai, atvykdami pasirašyti finansinės sutarties, privalo kolegijai pateikti Europos sveikatos draudimo kortelės (išduodama Ligonių kasose) kopiją.
 
Atskirais atvejais, priimančios institucijos reikalauja užpildyti informaciją apie atvykimą, apgyvendinimą bei paildomus vietos kalbos kursus. Erasmus studentai turi sekti informaciją priimančios institucijos tinklapyje ir laiku pateikti visus reikalingus dokumentus. Kelionės dokumentais, gyvenamąja vieta užsienyje (derinama su priimančiąja institucija) taip pat rūpinasi patys studentai.
 
Atrinkti Erasmus studentai ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios turi raštu informuoti Tarptautinių ryšių skyrių, jei atsisako išvykti Erasmus studijoms. Išskyrus atvejus, kai atsisakoma dėl pateisinamų priežasčių (sveikatos sutrikimų, artimųjų netekties ir pan.), studentas privalo padengti visas su apgyvendinimu susijusias išlaidas, jei priimančioji institucija studentui rezervavo gyvenamąją vietą. 
 
Erasmus studijų pratęsimas
 
Erasmus programos studentų studijų užsienyje laikotarpis gali būti pratęstas, jei bendra studijų užsienyje trukmė neviršys vienerių akademinių metų. Studijas pratęsti galima tik iškart po esamų Erasmus studijų. Negali būti tarpo tarp esamų ir pratęstų Erasmus studijų (išskyrus Kalėdų, Velykų atostogas ar oficialiai paskelbtas nedarbo dienas). Norėdami pratęsti studijų užsienyje laiką, studentai privalo Erasmus instituciniam koordinatorei pateikti prašymą dėl studijų pratęsimo ir priėmimą patvirtinantį laišką iš priimančios institucijos bei sudaryti naują studijų sutartį, suderintą su studijų programa kolegijoje.
Erasmus studentai taip pat turi teisę pratęsti studijų užsienyje laikotarpį savo lėšomis (tapdami nulinės stipendijos studentais), jei norinčių pratęsti studijas yra daugiau nei lėšų jiems finansuoti.

Erasmus studijų dokumentai

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti Tarptautinių ryšių skyriui, baigus Erasmus studijų laikotarpį, sąrašas:
 
  1. Pažyma apie studijų užsienio aukštojo mokslo institucijoje laikotarpį (išduoda priimančioji institucija);
  2. Akademinė pažyma apie studijų užsienyje rezultatus (angl. Transcript of Records);
  3. Aprašomoji studento ataskaita (formą rasite čia).
Dėl studijų laikotarpio pripažinimo bei dalykų įskaitymo, studentai kreipiasi į katedrų vadoves.