Naujienos

Lietuva, viena paskutiniųjų senajame žemyne pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS)

Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą. Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams.

Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo nacionalinę koncepciją, bus pritaikoma „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtinta ECTS metodika.

Šiuo metu vartojama nacionalinė kreditų sistema atlieka tik vieną kreditinės sistemos funkciją - studentų darbo laiko apskaitą. Remiantis 2009 m, balandžio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), ši samprata turi pasikeisti iki 2011m. rugsėjo 1 d. į kitokį - dualistinį akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais.

Projekte pasirinktos 8 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą jose, taip pat skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių studijų krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai.

Nuolatinę informaciją apie projekto eigą galima rasti projekto tinklapyje www.ects.cr.vu.lt

Mokymai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams

2010 m. rugsėjo mėn. pradedami vykdyti kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymai Vilniaus m. savivaldybės administracijos darbuotojams.
Mokymų pagrindas:
Mokymai vykdomi pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Mokymų dalyviai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai. Iš viso mokymuose dalyvaus 150 asmenų.
Mokymus vykdo - VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija ir VšĮ Informacijos technilogijų mokymo centras.
Data - iki 2011 m. birželio 30 d.
Vieta – Vilniaus m.

PRADEDAMAS GRUNTVIG MOKYMOSI PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS "TĖVŲ TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA DAUGIAKULTŪRĖSE ŠEIMOSE"

 
Vilniaus kooperacijos kolegija (projekto partneris), kartu su partneriais vykdo projektą Mokymosi visą gyvenimą programos Gruntvig poprogramės partnerysčių projektą "Tėvų tarpkultūrinė kompetencija daugiakultūrėse šeimose"(LLP-GRU-MP-2010-LT-00151).

Projekto partneriai yra:
Valda (Latvija) - projekto koordinatorius
Ad Infinitum (Lenkija)
ATASEHIR CAGRIBEY ILKOGRETIM OKULU OKUL AILE BIRLIGI (Turkija)
Bildungsforum Glashütte (Vokietija)
LAROCCAWEB srl (Italija)

Partnerystės idėja ir tikslai:
• Nustatyti šeimų ir tėvų poreikius tarpkultūrinių komunikacijos įgūdžių vystymo gerinimui;
• Parengti tarpkultūrinės kompetencijos aprašą tėvams;
• Sudaryti metodines gaires tėvų, iš tarpkultūrinių šeimų, tarpkultūrinės kompetencijos vystymui ir vertinimui;
• Įvykdyti pilotinius mokymus, paremtus parengtomis metodinėmis gairėmis;
• Dalintis gerąją patirtimi apie tarpkultūrinį palaikymą tėvams partnerių šalyse;
• Įtraukti tėvus į mokymų vertinimą ir sklaidą apie tarpkultūrinės kompetencijos, kaip profesinės kompetencijos, vystymo svarbą;
• Vykdyti projekto rezultatų skaidą įvairiose mokymo institucijose.

Projekto trukmė:
24 mėnesiai (2010 rugpjūtis – 2012 liepa).


Vilniaus kooperacijos kolegija yra vienas iš partnerių vykdant valstybės projektą

 
Vilniaus kooperacijos kolegija yra vienas iš partnerių vykdant projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001)
2010 m. balandžio 22 d. Europos Socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka pasirašė šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.
Projekto tikslas - siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.
Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos studentų ir aprėps visas studijų sritis
Projekto vykdytojas:
Vilniaus universitetas
Projekto partneriai:
Alytaus kolegija
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Kauno kolegija
Kauno medicinos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Klaipėdos universitetas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos pramoninkų konfederacija
Lietuvos veterinarijos akademija
Marijampolės kolegija
Mykolo Riomerio universitetas
Panevėžio kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Šiaulių kolegija
Šiaulių universitetas
Šiaurės Lietuvos kolegija
Utenos kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemaitijos kolegija.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 22 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. balandžio 22 d.Vilniaus kooperacijos kolegija, kartu su projekto partneriais, įgyvendina projektą „Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypčių dalykų dėstymui kolegijose”

 
2010 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-264 projektui skirtas 745457 litų finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.
Projekto tikslas - prisidėti prie Lietuvos kolegijų studijų kokybės gerinimo tobulinant dėstytojų praktinius įgūdžius.
 
Projekto partneriai:
              Klaipėdos verslo aukštoji mokykla
              Panevėžio kolegija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-04-01 – 2012-03-31.
Projekto metu bus didinama kolegijų dėstytojų kompetencija, ugdymi jų verslumo įgūdžiai taikant neformalias ugdymo metodikas.


Vilniaus kooperacijos kolegija, kartu su projekto partneriais, pradeda įgyvendinti kolegijų dėstytojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui skirtą projektą

Sutarties pasirašymas:
Sutarties pasirašymas:
 
 
2010 m. balandžio mėn. 1 d. Europos Socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Vilniaus kooperacijos kolegijos direktorius Jonas Jakubauskas ir pasirašė projekto “KOLEGIJŲ DĖSTYTOJŲ TARPKULTŪRINĖS KOMPETENCIJOS, APIMANČIOS DĖSTYTOJŲ BENDRUOSIUS IR SPECIALIUOSIUS GEBĖJIMUS, UGDYMAS/IS IR JŲ PLĖTOTĖ SIEKIANT VEIKSMINGO LIETUVOS KOLEGIJŲ STUDIJŲ TARPTAUTINIMO” finansavimo ir administravimo sutartį.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.
Projekto metu bus didinama kolegijų dėstytojų kvalifikacija, per neformalųjį švietimą prisidedama prie kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų dirbti atviroje, tarptautinėje / tarpkultūrinėje AM erdvėje

Projekto partneriai:
    Klaipėdos verslo aukštoji mokykla
    Šiaulių kolegija
    Panevėžio kolegija
    Alytaus kolegija
    Utenos kolegija
    Marijampolės kolegija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-04-01 – 2012-03-31.

MOKYMAI KOOPERATINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS KOOPERATYVŲ SĄJUNGA“ DARBUOTOJAMS

Vilniaus kooperacijos kolegija kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu bei konsultacine įmone “Lokada”, laimėjusi Kooperatinės bendrovės “Lietuvos kooperatyvų sąjunga” skelbtą konkursą "Lietuvos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir įmonių darbuotojų mokymo paslaugų pirkimas” iki 2011 m. vasario 14 d. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse bei Italijoje ir Škotijoje vykdys mokymus Lietuvos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir įmonių vadovams, vadybininkams bei buhalteriams. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiems dalyvimas bus išduodami pažymėjimai.

MOKYMAI PADAVĖJAMS, BARMENAMS, VIRĖJAMS

Vilniaus kooperacijos kolegija, laimėjusi VšĮ Socialiniai paramos projektai skelbtą konkursą "ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamam projektui "Mano Guru: verslo ir socialinių iniciatyvų derinimas suteikiant naujas galimybes darbo rinkoje" reikalingų lektorių paslaugų pirkimas" iki 2011 m. liepos 21 d. Vilniuje vykdys mokymus pagal
profesinę trijų specialybių: padavėjo, barmeno ir virėjo, mokymo programą. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiems dalyvimas bus išduodami tarptautiniu mastu pripažistami pažymėjimai.